Általános Szerződési Feltételek

INGYENES ALAPADATOK – REGISZTRÁCIÓS FELTÉTELEK

1.) Regisztrációs kérelem

Kizárólag olyan szolgáltató, cég, vállalkozás nyújthat be regisztrációs kérelmet ingyenes alapadatainak megjelenítéséhez, amely ténylegesen, folyamatosan vagy időszakosan Magyarország területén belül esküvői szolgáltatást nyújt a tőle elvárható gondossággal és kifogástalan minőségben, továbbá bejegyzett weboldallal és e-mail címmel rendelkezik (továbbiakban Felhasználó).

Az Ingyenes alapadatok megjelenítésének alapfeltétele, hogy a Szabályzatban foglaltakat a Felhasználó maradéktalanul elfogadja és azt betartsa, regisztráláskor a kért adatokat maradéktalanul és a valóságnak megfelelően megadja. Az ingyenes alapadatok megjelenítése maximum 2 szolgáltatói kategóriában kérhető, melyet egy regisztráción belül ki tud választani, mindkét kategóriában a regisztrációs kérelmet leadó vállalkozásnak bizonyíthatóan esküvői szolgáltatást kell nyújtania a fentieknek megfelelően. Az ingyenes alapadatok megjelenítésére irányuló regisztrációs kérelmet kizárólag a http://www.menyegzo.hu/ingyenes-cegregisztracio/ oldalán megjelenített elektronikus űrlapon keresztül lehet leadni. Máshonnan, más módon leadott kérelmet nem áll módunkban elfogadni!

2.) Ellenőrzés, moderálás

A Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy a regisztrációnál minden esetben szolgáltatói előszűrés, moderálás történik, melyet a MenyegzőHU a regisztrációt követő 3-5 munkanap alatt végez el. Amennyiben a moderáláskor, ellenőrzéskor MenyegzőHU nem látja bizonyítottnak azt a tényt, hogy a regisztrációs kérelmet leadó vállalkozás az általa megnevezett kategóriában/kategóriákban ténylegesen szolgáltat (tőle elvárható gondossággal és kifogástalan minőségben) az esküvőjükre készülőknek, úgy a regisztráció felfüggesztésre, elutasításra vagy azonnali törlésre kerülhet.

MenyegzőHU fenntartja a jogot, hogy felhívja Felhasználó cég figyelmét e-mailben 2 munkanapon belül jelezze valóban folytat-e az általa megjelölt kategóriákban esküvői szolgáltatást és ezt a tényt saját weboldalán megjelenített PR-kommunikációs vagy egyéb minőségileg, esztétikailag is elfogadható formában jelezze (a szolgáltatásról leírás, bemutatás, információ szöveg, kép formájában). Felhasználó tudomásul veszi, hogy MenyegzőHU nem köteles részére külön értesítést küldeni, azonban a jogkövetkezményeket gyakorolja (azaz a regisztrációs kérelem felfüggesztését vagy a regisztrációs kérelem törlését). Amennyiben MenyegzőHU e-mailben értesítést küldött a Felhasználó cég részére és erre 2 munkanapon belül nem érkezett válasz, nem történt meg a jelzett probléma korrigálása Felhasználó részéről, úgy a MenyegzőHU jogkövetkezményeket gyakorolja (lásd regisztrációs kérelem törlése, stb).

3.) Ingyenes alapadatok megjelenítése

A regisztrációs kérelem elfogadását követően az Ingyenes alapadatok megjelenítése a MenyegzőHU esküvői portálon a Szolgáltatói kategóriákban ill. hasonló menüpontban található Katalógusban jelenik meg a regisztráció megjelenítését követőn maximum 12 hónap időtartamra. Az ingyenes alapadatok a megjelenítési időszak alatt bemutatjuk és korlátlan számban ajánljuk tevékenységét a jegyespároknak a 3. pontban részletezett helyen a MenyegzőHU-n belül és sem előre, sem utólag nem kérünk részesedést a megjelenítésből származó a Felhasználóhoz beérkezett megrendelésekből. Az ingyenes regisztráció során megadott/megadható adatok az alábbiak:

 • Hirdetés címe
 • Leírás
 • Lejárat dátuma
 • Kategóriák
 • Címkék
 • Telefon
 • Email
 • Weboldal URL és link szöveg
 • Facebook URL és link szöveg
 • Megjegyzés
 • Hirdetés képei
 • Hirdető címe (megye, település, utca, házszám, irányítószám)

A képek megjelenítésre fenntartott helyen a Felhasználó feltöltött képe(i), referencia fotója jelenik meg. Feliratozott fotót, melyen a Feltételek 3. pontjában részletesen jelzett adatokon kívül más is szerepel, nem áll módunkban megjelentetni az Ingyenes alapadatok regisztrációja program keretén belül, ezen feliratozott képek minden esetben cserére, törlésre kerülnek. Amennyiben regisztrációs kérelem elfogadásra kerül, azonban a feltöltött kép, logó minőségileg, egyéb módon kifogásolható úgy MenyegzőHU-nak jogában áll erre a tényre felhívni Felhasználó figyelmét és azt lecseréltetni. A minőségileg megfelelő képet, logót Felhasználó köteles a felhívástól számított 2 munkanapon belül megküldeni e-mailben MenyegzőHU részére. Amennyiben erre 2 munkanapon belül nem érkezett válasz, nem történt meg a jelzett probléma korrigálása Felhasználó részéről, úgy a MenyegzőHU jogkövetkezményeket gyakorolja (lásd regisztrációs kérelem törlése, stb.). Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Ingyenes alapadatok megjelenítése az alábbi formában jelenhet meg – Felhasználó által a regisztrációs kérelem leadásakor megadott alapadatokkal betöltve – a MenyegzőHU fent említett részében.

4.) Értesítés

Felhasználót minden esetben e-mailben értesítjük az elfogadás, megjelenítés, ajánlás érkezéséről az elfogadást, moderálást követően 10 munkanapon belül . Felhasználó felelős azért, hogy az általa megadott e-mail cím érvényes és működőképes legyen, azon el lehessen érni.

5.) Adatkezelés

Az adatkezelés során a MenyegzőHU maradéktalanul betartja az adatvédelmi jogszabályi előírásokat. Az ingyenes regisztrációs programban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az ingyenes regisztrációs programban való részvétellel, a kötelezően kitöltendő rovatok (*)-al jelölve. Ezeknek az adatoknak a kitöltésével a Felhasználó feltétel nélkül, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a MenyegzőHU, mint adatkezelő a megadott adatait az azzal kapcsolatos kommunikáció céljából kezelje, illetve felhasználja a megjelenést követően a MenyegzőHU esküvői portál közösségi oldalainak a hírfolyamában, valamint a MenyegzőHU http://www.menyegzo.hu/ oldalon belül a kiválasztott kategóriában/kategóriákban közzétételre kerüljön, anélkül, hogy ebből eredően a Felhasználó jogot formálhatna bármilyen egyéb anyagi vagy nem anyagi jellegű igényre, követelésre. A Felhasználó a kötelezően kitöltendő rovatok kitöltésével feltétel nélkül, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy e-mail címét a MenyegzőHU, mint adatkezelő marketing céljaira kezelje, illetve felhasználja, nevét és e-mail címét marketing hírlevelek online vagy postai megküldése céljából kezelje, illetve felhasználja. Az adatkezelés az adatkezelő megszűnéséig vagy a hozzájárulás írásbeli visszavonásáig szól.

6.) Feltételek, szabályzat módosítási lehetősége

A MenyegzőHU fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó kártalanítása nélkül a Feltételeket az Ingyenes regisztrációs program ideje alatt, közben módosítsa, az Ingyenes alapadatok regisztrációs programot meghosszabbítsa vagy leállítsa, amennyiben akaratán kívül bekövetkező bármely esemény vagy tény ezt szükségessé teszi. Ezen felül, a Felhasználó kártalanítása nélkül a MenyegzőHU fenntartja magának a jogot, hogy az Ingyenes alapadatok regisztrációs programját , vagy egyes részeit megváltoztassa, a Feltételek bármely pontját vagy a bonyolítás bármely pontját módosítsa, amennyiben előre nem látható körülmények és/vagy tőle független események ezt indokolttá teszik. Az Ingyenes alapadatok regisztrációja programban való mindennemű részvétellel a Felhasználó a Feltételeket megismerte, azt magára nézve automatikusan maradéktalanul, minden fenntartás nélkül elfogadja és betartja jelen Feltételek minden egyes pontját, rendelkezését.

7.) Egyéb rendelkezés

A Felhasználó által megadott adatok hiányosságából, valótlanságából fakadó (névelírás, stb.) késedelemért pl. moderálás, ellenőrzés, értesítés, megjelenítés, stb. a MenyegzőHU nem vállal felelősséget. Felhasználó az általa megadott tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a MenyegzőHU-nak jogában áll ellenőrizni.

A MenyegzőHU kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért az Ingyenes alapadatok regisztrációs programban való részvétel során, a Felhasználó tevékenységének esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a MenyegzőHU szerverszolgáltatójának a hibás működéséből, az esetleges késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A MenyegzőHU nem vállal felelősséget azért, ha az Ingyenes alapadatok regisztrációs program időtartama alatt a weboldal, vagy a Facebook.com közösségi oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

Felek rögzítik, hogy ha az Ingyenes alapadatok teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős – ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltatás teljesítése vis major miatt lehetetlenül – a leadott regisztrációs kérelem, regisztráció megszűnik, és a Menyegző.hu a szolgáltatás közzétételére a továbbiakban nem köteles.

A MenyegzőHU fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül visszautasítsa a regisztrációs kérelmet vagy a megrendelést. Továbbá fenntartja a jogot, hogy a Feltételek pontjait megváltoztassa, mely a közzététellel egy időben lép hatályba.

A Felhasználó által a MenyegzőHU rendelkezésére bocsátott adatok, a minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség vonatkozásában adott nyilatkozat tartalmáért és valódiságáért, valamint a megtévesztő és összehasonlító reklámra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértéséért a Felhasználó felel. A Felhasználót terheli mindaz a kár, költség, amely az általa biztosított reklámanyag hibája vagy hiányossága következtében merült fel. Az Ingyenes alapadatok tartalmából eredő jogsértés esetén a MenyegzőHU mentesül a felelősség alól.