A www.menyegzo.hu adatvédelmi elvei és gyakorlata

Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató

Jelen dokumentum célja, hogy az adatbirtokos (továbbiakban: Érintett) számára a kezelt
személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat
ismertesse.

Adatkezelő
Adatkezelő neve: Tóth Zoltán
Adatkezelő elérhetősége: toth16@gmail.com, +36202465625

Adatfeldolgozó
Neve : Bortúra Kft.
Székhely : 1135 Budapest, Jász u. 44.
Képviselő neve: Tóth Zoltán ügyvezető
Cégjegyzékszám : 01-09-196616
Statisztikai számjel : 14886681-8230-113-01
Adószám : 14886681-2-41
E-mail : toth16@gmail.com

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám.
Adatkezelés célja: kapcsolattartás.
Az adatkezelés időtartama: a megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett
hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.
Kezelt adatok kikérése: a tárolt adatok köre bármikor kikérhető, tehát az adatbirtokos
(vagyis a személyes adatok birtokosa, akiről a tárolt személyes adat szól, vagyis: Érintett)
jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e és mely adatok ezek.
Kezelt adatok törlése: a tárolt személyes adatok a kiküldött levelek alján elérhető linkre
kattintva automatikusan törölhetőek. A tárolt adatok manuális töröltetésére is lehetőség van,
ezt mindössze egy e-mail küldésével kell intézni az Adatkezelő irányába (az írott formára a
későbbi visszakövethetőség miatt van szükség), melyre az Adatkezelő három munkanapon
belül minden esetben reagál és az adatok törlését visszaigazolja.
Adathordozhatóság: a személyes adatok tulajdonosát (Érintett) megilleti az
adathordozhatósághoz való jog. Az ilyen irányú – a hírlevél címzettje általi indított – kérésre
az Adatkezelő három munkanapon belül reagál, és az adatok kiadásakor az addig tárolt
személyes adatokat törli. Az adathordozhatósághoz való jogot az Érintett az Adatkezelőnek
küldött e-mailen keresztül érvényesítheti.
Adatkezelés módosítása: az Érintettnek joga van továbbá kérelmezni az Adatkezelőtől a rá
vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
Adatkezelés megszüntetése: az Érintettet az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonása, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Adatkezelési panasz: megilleti az Érintettet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz
benyújtásának joga.
Az adatszolgáltatás teljesen Önkéntes és az adatok tárolását (vagyis a személyes adatok az
Adatkezelő általi megismerését) minden esetben az Érintett saját önkéntes és proaktív
beleegyező hozzájárulása előzi meg.
A személyes adatokat az Adatkezelő tömegesen nem adja át, nem értékesíti és nem teszi
megismerhetővé semmilyen harmadik fél számára.
A jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató által nem érintett kérdésekben az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete és az ezen alapuló magyar
jogszabályok az irányadóak.
Az Adatkezelő minden esetben jóhiszeműen jár el és az adatkezelést a jogszabályoknak
történő megfelelési szándékkal végzi.
Jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató véglegesítésre került: 2018.május 15.